ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. นางสุภาวดี  ชำนิงาน  นวส.ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

26 มีนาคม 62 09:45:15