ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและกระบวนการเรียนรู้แบบมี

 13  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์  นวส.ปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 

เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช.

ณ.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

26 มีนาคม 62 09:36:32