ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดหาสินค้าการเกษตรเข้าร่วมงานตลาดนัด จริงใจ จัดขึ้นที่ทอปซุปเปอรมาร

 วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ร่วมกับทอปซุปเปอร์มาเก็ต

ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซำไผ่ ม.6 ต.ซับสมบูรณ์และกลุ่มผู้ปลูกไม้ผล โดยนายสนิท นาคศิริศิล บ้านแก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพงตัวแทนกลุ่มฯ

เพื่อจัดหาสินค้าการเกษตรเข้าร่วมงานตลาดนัด จริงใจ จัดขึ้นที่ทอปซุปเปอรมาร์เกต ห้างเซนทรัล ขอนแก่น

26 มีนาคม 62 09:23:34