ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 -2

วันที่ 5 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 -2562 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ

26 มีนาคม 62 09:17:03