ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

5 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
นายจำรัส  แพนพา นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมที่จังหวัด พร้อมกับการติดตามงานต่างๆที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินงานในแต่ละตำบล

26 มีนาคม 62 09:12:19