ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบFRAM BOOk

วันที่ 4 มี.ค.2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบFRAM BO0k  ณ ศาลากลางบ้าน  ม.4 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

26 มีนาคม 62 09:06:39