ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562

นที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562

ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชั้น 2

 

 

 

26 กุมภาพันธ์ 62 15:01:02