ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ

น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในตำบลบ้านโคกและตำบลซับสมบูรณ์

เกษตรกรจำนวน 21 รายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และนำผลเข้าสู่การพิจารณาระดับอำเภอต่อไป

.

26 กุมภาพันธ์ 62 14:52:15