ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ ณ.สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมในครั้งนี้

26 กุมภาพันธ์ 62 14:43:21