ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยร่วมกับศูนย์ข้าวขอนแก่นจัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

เพื่อให้เกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ณ ศพก.บ้านหนองหญ้ารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย

โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชยและศูนย์ข้าวขอนแก่น..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กุมภาพันธ์ 62 15:08:53