ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูกการปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งทองเที่ยวเชิงนิเวศน์

วันที่ 31  มกราคม 2562 นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูกการปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

4 กุมภาพันธ์ 62 14:05:50