ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

พิกัด : X = 0217940 Y = 1775266

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้


 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายประสงค์ ประจุดทะเน  บ้านเลขที่ 6  บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์ไชย   อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

เบอร์โทรศัพท์ : 087-0352102

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเกือบทุกครอบครัว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยการปลูกข้าวส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายข้าวเปลือก แต่การผลิตมักประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคแมลงระบาด ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมี

แนวทางการพัฒนา :      1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้อง และถูกวิธี ปรับปรุงบำรุงดิน

                             2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี ตรงตามชนิดพันธุ์

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

หลักสูตรการเรียนรู้ :      1. การปรับปรุงบำรุงดิน

                                   2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

                                   3. การทำไร่นาสวนผสม  


ฐานการเรียนรู้ :
1. การปรับปรุงบำรุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หลังการเก็บเกี่ยวข้าว และการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษพืช


2. การผลิตข้าวที่มีคุณภาพ มีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีตั้งแต่เตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การกำจัดพันธุ์ปนเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์
3. การป้องกันกำจัดพืชโดยวิธีผสมผสาน มีการสำรวจตรวจนับสถานการณ์ศัตรูพืชเป็นประจำทุกสัปดาห์ การใช้สมุนไพร ชีวภาพ ในการป้องกำจัดศัตรูพืช


4. การใช้ปุ๋ยเคมีถูกวิธี ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยการเน้นปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ ปุ๋ยสั่งตัด

แปลงเรียนรู้

 

เครือข่าย :  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายจำรัส  แพนพา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 093-3265334

26 พฤศจิกายน 58 14:17:21