ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรม การแปรรูปปลา ที่ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยมีนายอวยชัย อ้วยโฮม เป็นผู้ดูแลสถานที่

21 กันยายน 61 11:41:52