ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจพื้นที่การขึ้นเกษตรกร

วันที่.10 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์  พร้อมด้วย นายเสน่ห์  นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวของเกษตรกร บ้าน นาจาน หมู่ 1 ตำบล ซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย

24 กันยายน 61 09:03:23