ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่

                     วันที่ 12 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรปฏิบัติการ 

ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพบปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน 

ณ วัดสีสมพาน  บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

20 กันยายน 61 10:31:51