ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพบปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านโสกนาดี  หมู่2 และบ้านนาวิลัย หมู่ 11  

28 สิงหาคม 61 09:42:06