ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสุภาวดี  ชำนิงาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 

ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มย่อยของชุมชนจัดทำโครงการ

พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนธุรกิจ พิจารณาและเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯระดับชุมชน

โดยมีผู้เข้าร่วมจัดเวที จำนวน 250 คน ณ ศาลาวัด ม.9 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

25 กรกฎาคม 61 16:13:31