ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิสาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมเกษตรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ชุมชนตำบลบ้านโคก รุ่นที่1 ณ. ศพก.บ้านหนองหญ้ารังกา

25 กรกฎาคม 61 15:56:28