ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนซับสมบูรณ์ รุ่นที่ 3 ณ วัดสอาดชมพูบ้านหินตั้ง 

25 กรกฎาคม 61 15:51:07