ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภ...

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของ คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แล

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานขอ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่...

อบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 การใช้งาน FARM BOOK

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563การ...

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 การใช้งาน FARM BOOK

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563การ...

อบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 การใช้งาน FARM BOOK

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ...

อบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 การใช้งาน DOAE FARM BOOK

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 กา...

ประชุมแบบโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2563

นายวินัย ผาบจันกา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมแบบโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมี นา...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสัง...