ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเ...

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายธานินท...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่ม...

จัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการพัฒนาธุร...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายจำรัส  แพนพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการ ณ. ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ...

จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการอาสาสมัค...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยกลอย “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒ...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรร...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการส่งเสริ...

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภาวดี ชำนิงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโค...