ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงของเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจสอบพื้นที่...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 - นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

ร่วมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาปรองดอง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมอบรมเพื่อพัฒน...

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขึ้นมูลพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเก...

มอบพันธุ์พืชสนับสนุน จำนวน 7 ชนิด ให้เกษตรกรเป้าหมาย ในโครงการบ้ายพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบพันธุ์พืชสนับส...

ออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนและแก้ไข ปัญหาความเดือนร้อนให้กั

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอ...

ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกหญ้าแฝก แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนชุมชนบ้านโคก และมอบป

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น.นายวินัยผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายดบัสวิน เ...

ตลาดนัดเกษตรกรสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอิรทรีย์

วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานเปิดตลาดนัดเกษตรกรสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอิรทร...

ระชุมคณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โอดพิมพ...