ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามและประเมินตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริม...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2/2564

นที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ คลังทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ. ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ...

ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงา...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา...