ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนซับสมบูรณ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชา...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้า...

ร่วมประชุมติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี จังหวัดข...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติ...

ติดตามและประเมินตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชยติดตามและประเมินตามโครงก...

ติดตามและประเมินตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 18 พ.ค.2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดต...

ส่งมอบป้ายศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

วันที่ 14 พ.ค. 2564 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำน...

ติดตามและเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)

วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 9.30 น.นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามและเยี...

ติดตามและประเมินตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริม...