ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดาห์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดา...

บรรยายความรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิ...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคล...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมท...

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 . นายวินัย ผาบจันกา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายศรัทธา คช...

ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 11 มี.ค. 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปล...

ร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองชา...

เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ป...