ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาโครงการคู่เสี่ยวแก้จนคนขอนแก่น

วันนี้18 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมสัมมนาโครงการค...

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(สายที่ 1)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด...

ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวทางดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรกรตัวแทน...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบร

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระน...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 : นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนิ...

ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สถาณการณ์โรคที่เกิดในมันสำปะหลัง

วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 8.40 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส.ชำนาญการ น.ส...

เข้าร่วมประชุมจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดเว...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา09.30น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ. ห้องประชุมที...

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 โดยมีว่าที่ ร.ต...

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...