ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ ...

จัดอบรมกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิ...

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จัดอ...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จัดอ...

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นำเกษตรกร...

ติดตามและประเมินตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

วันที่  8 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นัก...

ติดตามและประเมินตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

วันที่  7 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประ...

ติดตามและประเมินตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ ประยุกค์สู่โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติด...