ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  21 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเส...

อบรมให้ความรู้ในการทำบัญชีให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่

วันที่  20 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมให้ความรู้ในการทำบัญชีให้แก่กลุ่...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่จัดตั้งโรงพยาบ

วันที่  19 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อม...

เข้าร้วมประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร้วมประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูผาแดง ณ ห้องประชุมเทศบา...

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(อสก.อ)

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(อสก.อ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์เพื่อหารือข้อราชการและ...

โครงการ“ แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19” แบ่งปันสินค้าเกษตรสู่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ดำเนินโครงการ“ แบ่งปั...

ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานภารกิจและงานโครงการเร่งด่วน

วันที่  21 มิถุนายน 2564 นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อหา...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จัดงาน...

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ ...