ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยายความรู้เรื่องการแลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนซ์แก่กลุ่มอาชีพ

วันที่ 18 ก.ย.2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและนายลำดวน สีหานู จพง.การเกษตรชำนาญงาน บรร...

ตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่23 มี.ค.2559 สนง.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิไชยร่วมออกตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดั...

มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ให้เกียรติมอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 7,428 ลิตร แก่เกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกา...

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2559 (พืชผัก)

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดย นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ด...

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ศพก.

14 มีนาคม 2559 เวลา 11.20 น. ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้การตรวจเยี่ยม และพบปะเกษตรกร ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ศพก.

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ เดินทางมาตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรผู้เข้าอบรม...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกร...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับ...

เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำเดือน มีนาคม 2559...