ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

"ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้"

5 กพ 59 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับนา...

อบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดย นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งท...

กิจกรรมซ้อมใหญ่ปั้นเพื่อพ่อbike for dad

วันที่ 8 ธันวาคม2558เวลา15.00น.ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชยโดยการนำของนายสันติ จัตุพันธุ์นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่ว...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจง และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธ...

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงา...

งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรรษา 5 ธันวามหาราช ปี 2558

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธั...

ประชุมชี้แจงและแจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 ...

มอบปัจจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน...

ทดสอบระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือบันทึกข้อมูลแบบพกพา (TABLET)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายสุริยา นาพยัพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย พ...