ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอเคลื่อนที่

วันที่15 พ.ย.2560 นางสุดารัตน ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมโครงการอำเภอยิ้ม โดยมี นางชลพรรษ ด...

พบปะเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหนองชมภู ม.10 ต.บ้านโคก

วันที่ 14 พ.ย.2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยพร้อมนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ...

รวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติหลังน้ำลดจากน้ำชีไหลเอ่อ ณ ม.4 บ้านนายาว ต.บ้านโคก จำนวน 54 รายพื้นที่เ

วันที่ 8 พ.ย. 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ตรวจส...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช...

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เ

ันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแห...

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และจัดทำโรงทาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อ...

วันที่24 ตุลาคม 2560

วันที่24 ตุลาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจิตอา...

วันที่ 23 ต.ค.2560 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค.2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยร่วมพร้อมเจ้าหน้าที่พิธีวางพวงมาลาเนื่...

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ติดตามสถานการณ์น้ำ

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมนางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการรักษาการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและหัวหน้าส่วนราชการต่า...

จัดเวทีสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายสมรรถ ดำเนตร ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิิ์ไชย นายเอกพจน์ พรหมแสน ประมงอำเภอ พ...