ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเวปไซต์

ในวันที่ 25 พ.ย. 58 อบรมจัดทำเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

อบรม ถ่ายทอดความรู้ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

16 กรกฎาคม 2557 นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นายลำดวน สีหานู จพก.ชำนาญงาน อบรม ถ่ายทอดความรู้ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก่สมาชิกศูนย์...

อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต ข้าวหอมมะลิ

16 กรกฎาคม 2557 นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต ข้าวหอมมะลิ ปี 2557 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเ...

สาธิตการประชุมยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์

24 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดย นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และ นายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานการเกษตรชำ...

ร่วมปลูกข้าวไร่ แปลงเรียนรู้วิชาเกษตร ของครู ปวช.สาขาเกษตรกรรม

20 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ โคกโพธิ์ไชย ร่วมปลูกข้าวไร่ แปลงเรียนรู้วิชาเ...

มอบพันธุ์ปลากินพืช โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร

12 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบพันธุ์ปลากินพืช โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่...

ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์จัดการศ...