ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ

วันที่  10 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ นางสาวพรประภา โอ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโคกโพธิ์ไชย ครั้งที่ 6

วันที่  10 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโคกโพ...

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เรื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564

วันที่  10 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เรื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 โดยการปลูก...

ร่วมกิจกรรม Big Clenninng Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา (Covid – 19)

วันที่  7 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรม Big Cleanninng Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา (Covid – 19) ณ...

ชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแก หมุ่ 8 ตำบลนาแพ

วันที่  6 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงการดำเน...

เขสัมมนาการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตร (Agri – Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระดับเขต ปี 2564

วันที่  6 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วม...

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่  4 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมี นายชาตรี  ธงศรี  นายอำ...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564

วันที่  2 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564 โดยดี นายชาตรี ธงศรี นายอำเภอโคกโ...

ร่วมโครงการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  27 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครง...

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้...