ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สาธิตการประชุมยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์

24 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดย นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และ นายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานการเกษตรชำ...

ร่วมปลูกข้าวไร่ แปลงเรียนรู้วิชาเกษตร ของครู ปวช.สาขาเกษตรกรรม

20 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ โคกโพธิ์ไชย ร่วมปลูกข้าวไร่ แปลงเรียนรู้วิชาเ...

มอบพันธุ์ปลากินพืช โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร

12 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบพันธุ์ปลากินพืช โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่...

ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์จัดการศ...