ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 1 ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

อำเภอเคลื่อนที่

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกอำเภอเคลื่อนที่ บ้านหนองทุม หนองชมภู หมู่ที่ 9,...

รดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

สรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

16 เมษายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพ...

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษ

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยโดยการนำของนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยในนามตัวแทนกระทร...

อบรมเกษตรกรโครงการ ๕ ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ กรมปศุสัตว์

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมเปิดอบรมเกษตรกรโครงการ ๕ ประสานเกษตรทฤษฏีใหม...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560 แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจ...

ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบั

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมปรึกษาหารือ กอ./จนท.สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและ ผู้จัดการธนาคา...

กิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา

เนื่องในวันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดประจำหมู่บ้านของตน และในเวลา 14.00 น. นางชลพร...