ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษา พร้อมทั้งสาธิตการทำชาใบหม่อน

วันที่ 19 พ.ค.2561 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยนางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส....

อบรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 17 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงานและนายจำ...

สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 16 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ เชื้อรา...

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ ศพก. บ้านหนองหญ้ารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น...

อบรมเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 11 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่ง...

ติดตามโครงการเพาะเห็ดในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าบอง(งบจังหวัด)ปี2560

วันที่ 7 พ.ค. 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิช...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่3

วันที่ 4 พ.ค. 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ ร่วมกับ...

ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 2...