ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงา...

งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรรษา 5 ธันวามหาราช ปี 2558

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธั...

ประชุมชี้แจงและแจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 ...

มอบปัจจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน...

ทดสอบระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือบันทึกข้อมูลแบบพกพา (TABLET)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายสุริยา นาพยัพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย พ...

กิจกรรมการดำเนินโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกคน ร่วมประชุมเตรียมค...

อบรมเวปไซต์

ในวันที่ 25 พ.ย. 58 อบรมจัดทำเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

อบรม ถ่ายทอดความรู้ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

16 กรกฎาคม 2557 นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นายลำดวน สีหานู จพก.ชำนาญงาน อบรม ถ่ายทอดความรู้ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก่สมาชิกศูนย์...

อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต ข้าวหอมมะลิ

16 กรกฎาคม 2557 นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต ข้าวหอมมะลิ ปี 2557 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเ...