ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ภา...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีช...

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาผล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วั...

อบรมเกษตรกรโครงการสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิสาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมเกษตรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลบ้าน...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...

มอบประกาศนียบัตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนโพธิ์ไชย 2 รุ่นที่4

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 นางสุดา...

เตรียมสถานที่จัดอบรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเข้าฤดูการผลิต ( Field day )

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับชาวบ้าน เตรียมสถานที่จัดอบรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเข...