ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจพื้นที่การขึ้นเกษตรกร

วันที่.10 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเ...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโค...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

รว่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพบปะราษฎรรับฟังปั...

ร่วมพิธีวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีตักบ...

ประชุมพิจารณาโครงการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยมี นางชลพ...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

รว่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมช...