ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำรวจแปลง โรคใบด่างในแปลงมันสำปะหลัง ณ ม.5 บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมทีมอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชยชั้น ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาว...

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวพรปรพภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ต.บ้านโคก ต.ซับสมบูรณ์

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ, นายเสน่ห์ นามณี นวส.ปฏิบัติการ สำนักงารเกษตร...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว...

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตาม...