ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชยร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชก...

ขึ้นทะเบียนยางพารา

วันที่ 7 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สวนยางรับขึ้นทะเบียนยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

อบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติรทชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม...

อบรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและนายเสน่ห์ นามณี ...

อบรมเกษตกร จัดเวที ประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561นายจำรัส แพนพา นวส.การเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตกร จัดเวที ประเมิน วิเคราะห...

อบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม gisagro QGis และ faarnis

วันที่18 ธันวาคม2561 เวลา 09.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการ...

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติแล

ันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทส...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ.ห้องประชุมที่ว่าก...

ทอดกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐินอำเภอโดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไ...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต

วันที่ (21)พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานร่วมพิธีมอบเงินช่วย...