ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกติดตามการระบาดโรคข้าวของเกษตรกร

วันที่  2 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย ดร.เสงี่ยม กอนไธสง ผอ.ศทอ ออกติดตามการระบาดโรคข้าวของเกษตรกร และมอบสา...

เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้ว...

ร่วมประชุม DW ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุม DW ผ่านระบบ Zoom Me...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ครั้งที่ 1/2564

วันที่  30 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ครั้งที่ 1/2...

มอบมังคุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบมังคุดให้กับบุคลากรทางการแพท...

ออกตรวจสอบข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าวในพื้นที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายดบัสวิน เวี...

สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโนนสะอาด

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจ...

ชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) ตำบลซับสมบูรณ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ป...

ชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหินตั้ง หมู่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ...

จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ

วันที่  10 สิงหาคม 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ นางสาวพรประภา โอ...