ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุม กำ...

ประชุมเกษตรอำเภอจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเข้าร่...

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

22 ธันวาคม 2560 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพ...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญก...

โครงการศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์หลัก) ณ บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์

19 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดอบรมเกษตรกรโคร...

อำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมโครงการอำเภอยิ้มและศูน...

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )ต้นแบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )ต้นแบบ กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผ...

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่13 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธ์ไชยพร้อม จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ...

ร่วมงานธารากาชาดขอนแก่น เทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและจนท. และทีมหัว...

เปิดตลาดประชารัฐ อำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ของดี...