ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการ...

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน

วันที่ 24 ก.พ. 59 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประชุมชี้แจงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเ...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ก.พ. 59 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเ...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ก.พ. 59 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางก...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ก.พ. 59 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง ผู้แทนทหารในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดการอบ...

"ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้"

5 กพ 59 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับนา...

อบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดย นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งท...

กิจกรรมซ้อมใหญ่ปั้นเพื่อพ่อbike for dad

วันที่ 8 ธันวาคม2558เวลา15.00น.ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชยโดยการนำของนายสันติ จัตุพันธุ์นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่ว...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจง และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธ...

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองชมภู...