ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการ ณ. ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ONE STOP SERVICE

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุ...

ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2564

นายจำรัส แพนพานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที...

อบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น(งบจังหวัด)

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายดบัาวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการพัฒ...

ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจักทำแผน

วันที่15 มกราคม 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมประเมินศักยภา...

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี 2564 ท่านนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายจำจัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงานภ...