ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )ต้นแบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )ต้นแบบ กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผ...

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่13 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธ์ไชยพร้อม จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ...

ร่วมงานธารากาชาดขอนแก่น เทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและจนท. และทีมหัว...

เปิดตลาดประชารัฐ อำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ของดี...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อม จนท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว...

ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ดำเนินการอบรมสมาชิกกลุ่ม และชุมชน เรื่องการจัดทำบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ

วันที่ 27 พ.ย.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิโดยนางสุดาระตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยไชยร่วมก...

อำเภอเคลื่อนที่

วันที่15 พ.ย.2560 นางสุดารัตน ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมโครงการอำเภอยิ้ม โดยมี นางชลพรรษ ด...

พบปะเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหนองชมภู ม.10 ต.บ้านโคก

วันที่ 14 พ.ย.2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยพร้อมนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ...

รวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติหลังน้ำลดจากน้ำชีไหลเอ่อ ณ ม.4 บ้านนายาว ต.บ้านโคก จำนวน 54 รายพื้นที่เ

วันที่ 8 พ.ย. 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ตรวจส...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช...