ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562 ณ ห้อ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พร...

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย ...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยร่วมกับศูนย์ข้าวขอนแก่นจัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 เพื...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชั้...

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูกการปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งทองเที่ยวเชิงนิเวศน์

วันที่ 31 มกราคม 2562 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูก...

ถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่(แปลงปี 2560-61-62)

25 มกราคม 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอและตำบล

วันที่ 21 ม.ค.2562 เวา 9.00 น. สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เก...

อำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้...