ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบนโยบาย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมต้อน...

ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็ก

วันที่12 มกราคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นัดวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมก...

เยี่ยมเกษตรกร บ้านสวนป่าสุขใจ โคกโพธิ์ไชย บ้านดินเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอโคกโพธิ์ไช

ันที่ 9 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเกษตรกร บ้า...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโค...

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุม กำ...

ประชุมเกษตรอำเภอจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเข้าร่...

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

22 ธันวาคม 2560 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพ...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญก...

โครงการศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์หลัก) ณ บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์

19 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดอบรมเกษตรกรโคร...

อำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมโครงการอำเภอยิ้มและศูน...