ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

1 เม.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อชี้แจงและติดตามงา...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคก...

ประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจำปี 2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายาจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ในการจัดงานพ...

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินงานตาม...

ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและกระบวนการเรียนรู้แบบมี

13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบ...

ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดหาสินค้าการเกษตรเข้าร่วมงานตลาดนัด จริงใจ จัดขึ้นที่ทอปซุปเปอรมาร

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ร่วมกับทอปซุปเปอร์มาเก็ต ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห...

ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 -2

วันที่ 5 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยาง...

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

5 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษ...

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบFRAM BOOk

วันที่ 4 มี.ค.2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการพร้อมทีมเจ้...

พิธีมอบเฮือนกาชาดตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีมอบเฮือนกาชาดตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว...