ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและจัดทำแผนการผลิต IFPP จ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธ์ไชย ประธานเปิดอบรมเกษตรกรโครงการอา...

มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชป

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนว...

ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงก...

เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน...

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

วันที่ 31 มกราคม 2561 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพ...

31 มกราคม 2561 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัด...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเปิดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะนิเทศสายที่ 1 นำโดย นาย...

จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพวิสาหกิจ/ จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมช

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครง...