ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ ศพก. บ้านหนองหญ้ารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น...

อบรมเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 11 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่ง...

ติดตามโครงการเพาะเห็ดในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าบอง(งบจังหวัด)ปี2560

วันที่ 7 พ.ค. 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิช...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่3

วันที่ 4 พ.ค. 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ ร่วมกับ...

ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 2...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 1 ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

อำเภอเคลื่อนที่

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกอำเภอเคลื่อนที่ บ้านหนองทุม หนองชมภู หมู่ที่ 9,...

รดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน...