ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...

มอบประกาศนียบัตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนโพธิ์ไชย 2 รุ่นที่4

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 นางสุดา...

เตรียมสถานที่จัดอบรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเข้าฤดูการผลิต ( Field day )

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับชาวบ้าน เตรียมสถานที่จัดอบรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเข...

ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 4...

ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 25...

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษา พร้อมทั้งสาธิตการทำชาใบหม่อน

วันที่ 19 พ.ค.2561 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยนางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส....

อบรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 17 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงานและนายจำ...

สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 16 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ เชื้อรา...