ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมพิจารณาโครงการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยมี นางชลพ...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

รว่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมช...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ภา...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีช...

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาผล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วั...

อบรมเกษตรกรโครงการสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิสาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมเกษตรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลบ้าน...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรท...