ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อมอบหมายงานและติดตาม...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช ร.5)

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวินัย ผาบจันดา. เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำ...

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเข้าร่วมงา...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 13 ต.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นวส.ชชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่...

ออกติดตามและสำรวจสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังและให้ความรู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พร...

เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมี นายชาตรี ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำเดือนวางแผน...

อบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2562นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย...

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63และมอบเงินโครงการช่วยเ

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชย มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ...