ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้าร่วมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการชี้แจง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ ณ...

ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวินับ ผายจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พ...

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม Gisagro QGIS และ FAARMis

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัาวิน เวียงนนท์ (นวส.ชำนาญการ) และน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ (นวส.ปฏิบัติ...

ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล

วันที่13 ธันวาคม 62 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล สินค้าหลักคือไม้ผล ได้แก่ มะ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสั...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าท...

ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พรป...

ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตร​อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไขย อำเ...