ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดหาสินค้าการเกษตรเข้าร่วมงานตลาดนัด จริงใจ จัดขึ้นที่ทอปซุปเปอรมาร

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ร่วมกับทอปซุปเปอร์มาเก็ต ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห...

ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 -2

วันที่ 5 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยาง...

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

5 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ สำนักงานเกษ...

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบFRAM BOOk

วันที่ 4 มี.ค.2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการพร้อมทีมเจ้...

พิธีมอบเฮือนกาชาดตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีมอบเฮือนกาชาดตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาล ปี 2562 ณ ห้อ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พร...

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องการเบิกจ่าย ...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยร่วมกับศูนย์ข้าวขอนแก่นจัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 เพื...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...