ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยได้เข้าร่วมงานฟิวเดย์ โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส...

ร่วมประชุมเครือข่าย young smart farmer จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำเกษตรกร young smart farmer ร่วม...

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กิจกรรมย่อยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจ

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.การเกษตรชำนาญการและนายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส....

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการ...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเ...

การประชุม "ศพก. สัญจร" ณ ศพก. อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์ ...

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

วันที่ 10 มกราคม 2563 - นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นท...

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 แด่นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยทุกท่าน เข้ามอบกระเช้าของ...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชยชั้น 2...