ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)แ

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ และประธาน ศพก.ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกา...

บรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562

วันที่ 18-19 เม.ย. 2562 สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562 โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำ...

ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2562

วันที่ 16 เมษายน 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าให...

ขอพรรดน้ำดำหัวนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอพรรดน้ำดำหัวนายอำเภอโคกโพธิ์...

ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่ซับสมบูรณ์ บ้านโคก โพธิ์ไชย

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่ซับสมบูรณ์ บ้านโคก โพธิ์ไชย...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

1 เม.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อชี้แจงและติดตามงา...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคก...

ประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจำปี 2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายาจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ในการจัดงานพ...

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินงานตาม...

ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและกระบวนการเรียนรู้แบบมี

13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบ...