ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำเดือน มีนาคม 2559...

ร่วมพิธีเปิด และมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริการงานปกครองฯ โดยการมอบหมายของ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเป...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการ...

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน

วันที่ 24 ก.พ. 59 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประชุมชี้แจงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเ...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ก.พ. 59 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเ...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ก.พ. 59 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางก...

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ก.พ. 59 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง ผู้แทนทหารในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดการอบ...

"ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้"

5 กพ 59 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับนา...

อบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดย นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งท...