ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจ...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอ...

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟ...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโค...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไช...

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรปราดเปรื่อง และเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา (ใช้น้ำน้อย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและนายดบัสวิน...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2563

29 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 4/2563) เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งก...

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกเพื่อเตรียมความ

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศ...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2563 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดยนายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี ...