ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

วันที่ 31 มกราคม 2561 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพ...

31 มกราคม 2561 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัด...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเปิดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะนิเทศสายที่ 1 นำโดย นาย...

จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพวิสาหกิจ/ จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมช

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครง...

วันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบนโยบาย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมต้อน...

ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็ก

วันที่12 มกราคม 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นัดวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมก...

เยี่ยมเกษตรกร บ้านสวนป่าสุขใจ โคกโพธิ์ไชย บ้านดินเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอโคกโพธิ์ไช

ันที่ 9 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเกษตรกร บ้า...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโค...