ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกให้บริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรร...

ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อม นายดบัสวิน ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมี ว่า...

ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม

นที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกให้บริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม...

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ...

เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้ application farmbook และการใช้โปรแกรมวาด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนา...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการคู่เสี่ยวแก้จนคนขอนแก่น

วันนี้18 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมสัมมนาโครงการค...

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(สายที่ 1)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด...

ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวทางดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรกรตัวแทน...