ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับคามเสียหายจากพายุ เตี้ยนหมู่

วันที่ 20 ต.ค. 2564 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับคามเสียหายจากพายุ เตี้ยนหมู่ ณ ตำบลนาแพ...

ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ดให้แก่กลุ่มเกษตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐก

วันที่ 19 ต.ค. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบก้อนเ...

โครงการปันรัก ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

วันที่ 14 ต.ค. 2564 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ ...

มอบวัสดุโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบวัสดุโครงก...

ออกติดตามการระบาดโรคข้าวของเกษตรกร

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามการระบ...

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษ...

ออกตรวจพื้นที่จริงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจพื้นที่จ...

อบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ...

ร่วมอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ...

ร่วมอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่  4 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้จัดการ...