ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคล...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมท...

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 . นายวินัย ผาบจันกา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายศรัทธา คช...

ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 11 มี.ค. 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปล...

ร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองชา...

เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ป...

ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้ 1เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่...

ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที...

ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายจำรัส แพนพา ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ บ้าน...

การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการมานิเทศงาน

ารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 18 กุมภาพันธ์ 2563 -นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้การต้อนรับเจ้าหน...