ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากไวรั

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่ส...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจ...

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 แก่เกษตรกร ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธที่ 29 เม.ย.2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบเม...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามร...

โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 9.00 ณ นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ 90 วัน ปล...

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดาห์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำสัปดา...

บรรยายความรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิ...