ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมี นายชาตรี ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 7ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำเดือนวางแผน...

อบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2562นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย...

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63และมอบเงินโครงการช่วยเ

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชย มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ...

อบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 16 ก.ย.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานเปิดอบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมเกษต...

ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางจันจิรา สายรอ...

จัดอบรมและเปิดสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมและเปิดสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโ...

ข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 โดยมี...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่อง...