ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดกรว...

ร่วมงานพิธีเปิดกรวย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562. เวลา 08.30 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมงานพิธีเปิด...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนเพื่อพยปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน...

วมโครงการจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พ...

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)แ

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ และประธาน ศพก.ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกา...

บรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562

วันที่ 18-19 เม.ย. 2562 สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน ) ปี 2562 โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำ...

ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2562

วันที่ 16 เมษายน 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าให...