ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา09.30น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ. ห้องประชุมที...

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 โดยมีว่าที่ ร.ต...

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงของเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจสอบพื้นที่...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 - นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

ร่วมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาปรองดอง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมอบรมเพื่อพัฒน...

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขึ้นมูลพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเก...

มอบพันธุ์พืชสนับสนุน จำนวน 7 ชนิด ให้เกษตรกรเป้าหมาย ในโครงการบ้ายพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบพันธุ์พืชสนับส...

ออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนและแก้ไข ปัญหาความเดือนร้อนให้กั

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอ...